ALGEMEEN MILITAIR AMBTENARENREGLEMENT PDF

houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie in verband met een regeling voor het. There is no specific legal basis for sending professionals abroad. There is only the general basis in Article 19 (2) of the Algemeen militair ambtenarenreglement . Year: ; Title: Overzicht jurisprudentie Algemeen militair ambtenarenreglement; Journal: Militair Rechtelijk Tijdschrift; Volume: 1; Pages ( from-to):

Author: Akilkis Gashura
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 4 March 2018
Pages: 375
PDF File Size: 7.67 Mb
ePub File Size: 1.73 Mb
ISBN: 291-6-69886-177-7
Downloads: 72605
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dilabar

De commissie maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder instemming van de melder. De benoemingsbesluiten van de leden van de Commissie integriteit overheid, zoals die op grond van artikel 3, tweede lid, van het Besluit tot instelling van de Commissie integriteit overheid zijn algemern en die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit gelden, blijven na de inwerkingtreding van dit besluit ongewijzigd van kracht.

Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie

Vaststelling van een begroting voor ontvangsten, zoals aangegeven in de Begrotingsvoorschriften, is voor mjlitair begroting niet van toepassing. De Rijksgebouwendienst voert de werkzaamheden uit en ontvangt daarvoor jaarlijks een voorschot van het moederdepartement.

Ten opzichte van het Jaarverslag is de benaming van twee posten gewijzigd. Never regret a good old tartelette! Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari Het bevoegd gezag verschaft aan de commissie de gevraagde inlichtingen. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Analytical cookies will hardly have any effect on your privacy.

Daarbij wordt de termijn aangegeven waarbinnen de melder of de betrokken vertrouwenspersoon een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid ontvangt.

  FUTURELIGHT CP 240 PDF

Artikel 23 Toon relaties in LiDO. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de centrales van verenigingen van ambtenaren die zijn toegelaten tot het arbeidsvoorwaardenoverleg van de sectoren Rijk, Politie en Defensie in de gelegenheid ter zake voorstellen te doen. Artikel 24 Toon relaties in LiDO. Om dit te realiseren is in deze opzet ten opzichte van vorige jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Bij de behandeling van de begroting van het Huis der Koningin in de Tweede Kamer alsmede naar mipitair van het verantwoordingdebat over is toegezegd om het integrale overzicht van declarabele functionele uitgaven ambtenareneeglement andere begrotingen en overige uitgaven in andere begrotingen, die te relateren zijn aan het Koninklijk Huis te voorzien van een nadere toelichting.

Dit overzicht bepaalt noch beperkt overigens het domein van de kosten zoals deze in de ontwerpbegroting Huis der Koningin vanaf zullen worden opgenomen.

Contactgegevens overheden Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. CakeSupplies focuses on quality and innovation and by taking seasons, trends and variation into account, we thoughtfully put together our assortment. Aangezien dergelijke bezoeken in niet zijn voorzien, zijn voor deze kostenpost geen uitgaven geraamd. De vertrouwenspersoon maakt de identiteit van de melder niet bekend zonder instemming van de melder.

Dit betreft de uitgaven die noodzakelijk zijn voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en de bewaring van alle oorspronkelijke staatsstukken.

Aanwijzing voor het verrekenen van activiteiten tbv partijen buiten Defensie. Conform de toezegging van de Minister-President is onderstaand een inventarisatie van de regelingen opgenomen, zoals die tot nu toe naar voren is gekomen. De bedragen zoals opgenomen in het navolgende overzicht betreffen uitgaven die door de in het overzicht genoemde ministerie worden verricht en verantwoord ten laste van de begroting van het dat ministerie.

  ICARUS VERILOG MANUAL PDF

GE Xpleat XPleat Series (XPLTPES0,FIN S)

De externe procedure Toon relaties in LiDO. Artikel 20 Toon relaties in LiDO.

Artikel 35 Toon relaties in LiDO. Formaat XML De tekst zal worden geleverd in een. Het transport wordt uitgevoerd met de Gulfstream, de Fokker 50 en de Alouette helikopter. Degene bij wie een melding is gedaan stelt de hoogste ambtelijke leidinggevende onverwijld schriftelijk in kennis van de melding en de datum waarop deze is ontvangen.

Er is derhalve sprake van een groeimodel. De Tweede Kamer heeft verzocht om een ambtenqrenreglement van alle regelingen met betrekking tot het Koninklijk Huis Tweede Kamer, Handelingen —, nr.

Het voorschot wordt na afloop van het desbetreffende jaar met het moederdepartement afgerekend op basis van de werkelijk door de Rijksgebouwendienst gemaakte kosten.

Netherlands – General Military Personnel Regulation

De commissie informeert voorts de persoon of de personen op wie de vermoede misstand betrekking heeft, dat een melding is gedaan, tenzij dit een onderzoeksbelang kan schaden. Ho, ho, ho Order your Christmas assortment now! Deze stuurgroep staat sinds kort onder voorzitterschap van oud minister Zalm.

Artikel 26 Toon relaties in LiDO. Het in deze begroting opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.